Ballina/S3 Kosova

S3 Kosova

Konceptuar brenda politikës së reformuar të Kohezionit të Komisionit Evropian, Special Specializimi është një qasje e bazuar në vend e karakterizuar nga identifikimi i zonave strategjike për ndërhyrje bazuar si në analizën e pikave të forta dhe potenciale të ekonomisë ashtu edhe në një Proces të Zbulimit të Sipërmarrjes (EDP) me përfshirje të gjerë të palëve të interesuara. Isshtë me pamje të jashtme dhe përqafon një pamje të gjerë të inovacionit, duke përfshirë por pa u kufizuar në qasjet e drejtuara nga teknologjia, të mbështetura nga mekanizmat efektivë të monitorimit.

Kosova u regjistrua në Platformën e Specializimit të Zgjuar (S3P) në Shtator 2018.

Procesi i Specializimit Smart (S3) aktualisht është në përgatitje. Sapo të fillojë, procesi S3 i Kosovës do të ndjekë kornizën metodologjike të Qendrës së Përbashkët të Kërkimit (JRC) për specializimin inteligjent në zgjerimin e BE-së dhe vendet e fqinjësisë. Një task forcë për të përgatitur procesin S3 u nis.
Kosova hartoi Strategjinë e saj origjinale të Inovacionit në 2012. Në vitin 2018, një ligj i ri për inovacion u diskutua në parlament dhe u hartua një strategji e azhurnuar kombëtare e inovacionit. Për më tepër, Kosova ka një Strategji të Teknologjisë së Informacionit e cila fokusohet, midis temave të tjera, te inovacioni (OECD).

Më tej, një Ministri e re për Inovacion dhe Ndërmarrësi u krijua në vitin 2017. Sidoqoftë, Agjencia e Investimeve dhe Ndërmarrjeve të Kosovës (KIESA) operon nën Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë dhe ofron një gamë të kufizuar të shërbimeve mbështetëse të inovacionit për NVM-të, kryesisht në fusha e mbështetjes së sipërmarrjes.

Tani është planifikuar ngritja e një Këshilli Kombëtar të Inovacionit dhe Sipërmarrjes (RCC).
Kosova është ndër ekonomitë jo-anëtare të BE-së që kanë filluar zhvillimin e tyre të procesit S3 (Burimi: JRC)

rksflag

– Popullsia (2017): 1.8 milion (BB)
– PBB për frymë në PPS (2018): n / a (EU28 = 100)
– Ekonomia e 146-të më e madhe në botë në 2017 (BB)
– Indeksi Global i Inovacionit 2019: n / a (WIPO)
– Indeksi Global i Konkurrencës 2019: n / a (WEF)
– Shpenzimet e brendshme bruto për R&D nga qeveria në% të PBB (2017): 0.14 (RCC)
– Rezultati i efektivitetit të qeverisë (-2.5 deri 2.5; 2017): -0.41 (Banka Botërore)
– Artikuj të revistave shkencore / teknike për milion banorë (2016): 106.18 (Zyra e Statistikave të Kosovës)
– Rezultati i lehtësisë së të bërit biznes 2019: 74.15 (Banka Botërore)

Kosova u regjistrua në Platformën e Specializimit të Zgjuar (S3P) në Shtator 2018.

Procesi i Specializimit Smart (S3) aktualisht është në përgatitje. Sapo të fillojë, procesi S3 i Kosovës do të ndjekë kornizën metodologjike të Qendrës së Përbashkët të Kërkimit (JRC) për specializimin inteligjent në zgjerimin e BE-së dhe vendet e fqinjësisë. Një task forcë për të përgatitur procesin S3 u nis.
Kosova hartoi Strategjinë e saj origjinale të Inovacionit në 2012. Në vitin 2018, një ligj i ri për inovacion u diskutua në parlament dhe u hartua një strategji e azhurnuar kombëtare e inovacionit. Për më tepër, Kosova ka një Strategji të Teknologjisë së Informacionit e cila fokusohet, midis temave të tjera, te inovacioni (OECD).

Më tej, një Ministri e re për Inovacion dhe Ndërmarrësi u krijua në vitin 2017. Sidoqoftë, Agjencia e Investimeve dhe Ndërmarrjeve të Kosovës (KIESA) operon nën Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë dhe ofron një gamë të kufizuar të shërbimeve mbështetëse të inovacionit për NVM-të, kryesisht në fusha e mbështetjes së sipërmarrjes.

Tani është planifikuar ngritja e një Këshilli Kombëtar të Inovacionit dhe Sipërmarrjes (RCC).
Kosova është ndër ekonomitë jo-anëtare të BE-së që kanë filluar zhvillimin e tyre të procesit S3 (Burimi: JRC)

Strategjia e inovacionit e hartuar në 2012 u ndihmua nga Programi i OECD-së për Evropën Juglindore. Hartimi i Strategjisë së Teknologjisë së Informacionit u mbështet nga bashkëpunimi teknik Gjerman dhe Norvegjez.

Në Prill 2018, një trajnim gjithëpërfshirës për S3 me fokus në procesin e zbulimit sipërmarrës (EDP) u organizua në Lubjanë. Pjesëmarrësve u prezantuan shembuj të praktikave të mira dhe u trajnuan se si të përgatisin PZHP-në dhe hapat e saj kryesorë, cilat sfida të presin dhe si t’i kapërcejnë ato.
Në nëntor 2018, një punëtori TAIEX mbi specializimin inteligjent u zhvillua në Bruksel. Gjatë seminarit, u prezantuan shembuj të praktikave të mira nga BE dhe Ballkani Perëndimor se si të organizohet procesi i hartëzimit dhe EDP dhe si të monitorohet specializimi i zgjuar.

Kosova mbulohet nga projekti i Ndërtimit të Kapaciteteve për Transferimin e Teknologjisë në Ballkanin Perëndimor (EU4Tech) i financuar nga DG NEAR. Ky projekt synon rritjen e transferimit të teknologjisë, hulumtimin e kontratave, menaxhimin e parqeve shkencore dhe inkubatorëve, instrumentet financiare për transferimin e teknologjisë dhe gatishmërinë e investitorëve.

Faza e ardhshme e hartëzimit ka shumë të ngjarë të jetë sfiduese sepse shumica e të dhënave statistikore nuk janë në dispozicion në Kosovë. Gjatë fazës së hartës sasiore, pra, do të duhet të zhvillohen dhe zbatohen mënyra të reja dhe inovative të matjes dhe vlerësimit të potencialit ekonomik, shkencor dhe inovativ të rajoneve dhe sektorëve. Asistenca teknike me gjerësi do të jetë e nevojshme për të kompensuar mungesën e të dhënave përkatëse statistikore.

Procesi i zbulimit sipërmarrës (EDP) do të fillojë pas fazës së hartës. Sidoqoftë, meqenëse Kosova ende është duke përgatitur procesin e specializimit inteligjent në tërësinë e saj, EDP nuk mund të planifikohet ende me siguri, veçanërisht pasi që faza e hartës do të duhet të përfshijë një punë të gjerë për prodhimin e të dhënave që ende nuk ekzistojnë në Kosovë.

Sipas OECD, kapacitetet qeverisëse të Kosovës në shkencë, teknologji dhe politikën e inovacionit shënohen nga mungesa e koordinimit dhe strategjive të përgjithshme dhe agjencisë së inovacionit që mungon. Në veçanti, kompetencat për zbatimin e politikës së inovacionit janë të fragmentuara ndërmjet ministrive të linjës dhe agjencisë së NVM-ve KIESA (OECD).

EDP ofron një shans për të harmonizuar punën e ministrive qeveritare, agjencive dhe aktorëve të tjerë të interesuar dhe për të rritur bashkëpunimin midis tyre.

Procesi i Specializimit të Zgjuar (S3) në Kosovë është aktualisht në përgatitje dhe do të fillojë pasi të përfundojnë përgatitjet.

Kosovë – Rrota e Vlerësimit RIS3

Shënim: Rezultatet për secilën nga 16 nën-dimensionet janë në një shkallë nga 0-5; 0 = nuk ka informacion të disponueshëm

Në procesin S3 të Kosovës, disa sfida duhet të kapërcehen. Hapat e rekomanduar përfshijnë këto:

  • Kryerja e një ushtrimi të plotë të hartëzimit cilësor për të kompensuar mungesën e të dhënave për hartëzimin sasior;
  • Përafrimi i prioriteteve të politikave ndërmjet fushave të politikave dhe sektorëve.

S3 Kosova

Konceptuar brenda politikës së reformuar të Kohezionit të Komisionit Evropian, Special Specializimi është një qasje e bazuar në vend e karakterizuar nga identifikimi i zonave strategjike për ndërhyrje bazuar si në analizën e pikave të forta dhe potenciale të ekonomisë ashtu edhe në një Proces të Zbulimit të Sipërmarrjes (EDP) me përfshirje të gjerë të palëve të interesuara. Isshtë me pamje të jashtme dhe përqafon një pamje të gjerë të inovacionit, duke përfshirë por pa u kufizuar në qasjet e drejtuara nga teknologjia, të mbështetura nga mekanizmat efektivë të monitorimit.

Kosova u regjistrua në Platformën e Specializimit të Zgjuar (S3P) në Shtator 2018.

Procesi i Specializimit Smart (S3) aktualisht është në përgatitje. Sapo të fillojë, procesi S3 i Kosovës do të ndjekë kornizën metodologjike të Qendrës së Përbashkët të Kërkimit (JRC) për specializimin inteligjent në zgjerimin e BE-së dhe vendet e fqinjësisë. Një task forcë për të përgatitur procesin S3 u nis.
Kosova hartoi Strategjinë e saj origjinale të Inovacionit në 2012. Në vitin 2018, një ligj i ri për inovacion u diskutua në parlament dhe u hartua një strategji e azhurnuar kombëtare e inovacionit. Për më tepër, Kosova ka një Strategji të Teknologjisë së Informacionit e cila fokusohet, midis temave të tjera, te inovacioni (OECD).

Më tej, një Ministri e re për Inovacion dhe Ndërmarrësi u krijua në vitin 2017. Sidoqoftë, Agjencia e Investimeve dhe Ndërmarrjeve të Kosovës (KIESA) operon nën Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë dhe ofron një gamë të kufizuar të shërbimeve mbështetëse të inovacionit për NVM-të, kryesisht në fusha e mbështetjes së sipërmarrjes.

Tani është planifikuar ngritja e një Këshilli Kombëtar të Inovacionit dhe Sipërmarrjes (RCC).
Kosova është ndër ekonomitë jo-anëtare të BE-së që kanë filluar zhvillimin e tyre të procesit S3 (Burimi: JRC)a

rksflag

– Popullsia (2017): 1.8 milion (BB)
– PBB për frymë në PPS (2018): n / a (EU28 = 100)
– Ekonomia e 146-të më e madhe në botë në 2017 (BB)
– Indeksi Global i Inovacionit 2019: n / a (WIPO)
– Indeksi Global i Konkurrencës 2019: n / a (WEF)
– Shpenzimet e brendshme bruto për R&D nga qeveria në% të PBB (2017): 0.14 (RCC)
– Rezultati i efektivitetit të qeverisë (-2.5 deri 2.5; 2017): -0.41 (Banka Botërore)
– Artikuj të revistave shkencore / teknike për milion banorë (2016): 106.18 (Zyra e Statistikave të Kosovës)
– Rezultati i lehtësisë së të bërit biznes 2019: 74.15 (Banka Botërore)

Kosova u regjistrua në Platformën e Specializimit të Zgjuar (S3P) në Shtator 2018.

Procesi i Specializimit Smart (S3) aktualisht është në përgatitje. Sapo të fillojë, procesi S3 i Kosovës do të ndjekë kornizën metodologjike të Qendrës së Përbashkët të Kërkimit (JRC) për specializimin inteligjent në zgjerimin e BE-së dhe vendet e fqinjësisë. Një task forcë për të përgatitur procesin S3 u nis.
Kosova hartoi Strategjinë e saj origjinale të Inovacionit në 2012. Në vitin 2018, një ligj i ri për inovacion u diskutua në parlament dhe u hartua një strategji e azhurnuar kombëtare e inovacionit. Për më tepër, Kosova ka një Strategji të Teknologjisë së Informacionit e cila fokusohet, midis temave të tjera, te inovacioni (OECD).

Më tej, një Ministri e re për Inovacion dhe Ndërmarrësi u krijua në vitin 2017. Sidoqoftë, Agjencia e Investimeve dhe Ndërmarrjeve të Kosovës (KIESA) operon nën Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë dhe ofron një gamë të kufizuar të shërbimeve mbështetëse të inovacionit për NVM-të, kryesisht në fusha e mbështetjes së sipërmarrjes.

Tani është planifikuar ngritja e një Këshilli Kombëtar të Inovacionit dhe Sipërmarrjes (RCC).
Kosova është ndër ekonomitë jo-anëtare të BE-së që kanë filluar zhvillimin e tyre të procesit S3 (Burimi: JRC)

Strategjia e inovacionit e hartuar në 2012 u ndihmua nga Programi i OECD-së për Evropën Juglindore. Hartimi i Strategjisë së Teknologjisë së Informacionit u mbështet nga bashkëpunimi teknik Gjerman dhe Norvegjez.

Në Prill 2018, një trajnim gjithëpërfshirës për S3 me fokus në procesin e zbulimit sipërmarrës (EDP) u organizua në Lubjanë. Pjesëmarrësve u prezantuan shembuj të praktikave të mira dhe u trajnuan se si të përgatisin PZHP-në dhe hapat e saj kryesorë, cilat sfida të presin dhe si t’i kapërcejnë ato.
Në nëntor 2018, një punëtori TAIEX mbi specializimin inteligjent u zhvillua në Bruksel. Gjatë seminarit, u prezantuan shembuj të praktikave të mira nga BE dhe Ballkani Perëndimor se si të organizohet procesi i hartëzimit dhe EDP dhe si të monitorohet specializimi i zgjuar.

Kosova mbulohet nga projekti i Ndërtimit të Kapaciteteve për Transferimin e Teknologjisë në Ballkanin Perëndimor (EU4Tech) i financuar nga DG NEAR. Ky projekt synon rritjen e transferimit të teknologjisë, hulumtimin e kontratave, menaxhimin e parqeve shkencore dhe inkubatorëve, instrumentet financiare për transferimin e teknologjisë dhe gatishmërinë e investitorëve.

Faza e ardhshme e hartëzimit ka shumë të ngjarë të jetë sfiduese sepse shumica e të dhënave statistikore nuk janë në dispozicion në Kosovë. Gjatë fazës së hartës sasiore, pra, do të duhet të zhvillohen dhe zbatohen mënyra të reja dhe inovative të matjes dhe vlerësimit të potencialit ekonomik, shkencor dhe inovativ të rajoneve dhe sektorëve. Asistenca teknike me gjerësi do të jetë e nevojshme për të kompensuar mungesën e të dhënave përkatëse statistikore.

Procesi i zbulimit sipërmarrës (EDP) do të fillojë pas fazës së hartës. Sidoqoftë, meqenëse Kosova ende është duke përgatitur procesin e specializimit inteligjent në tërësinë e saj, EDP nuk mund të planifikohet ende me siguri, veçanërisht pasi që faza e hartës do të duhet të përfshijë një punë të gjerë për prodhimin e të dhënave që ende nuk ekzistojnë në Kosovë.

Sipas OECD, kapacitetet qeverisëse të Kosovës në shkencë, teknologji dhe politikën e inovacionit shënohen nga mungesa e koordinimit dhe strategjive të përgjithshme dhe agjencisë së inovacionit që mungon. Në veçanti, kompetencat për zbatimin e politikës së inovacionit janë të fragmentuara ndërmjet ministrive të linjës dhe agjencisë së NVM-ve KIESA (OECD).

EDP ofron një shans për të harmonizuar punën e ministrive qeveritare, agjencive dhe aktorëve të tjerë të interesuar dhe për të rritur bashkëpunimin midis tyre.

Procesi i Specializimit të Zgjuar (S3) në Kosovë është aktualisht në përgatitje dhe do të fillojë pasi të përfundojnë përgatitjet.

Kosovë – Rrota e Vlerësimit RIS3

Shënim: Rezultatet për secilën nga 16 nën-dimensionet janë në një shkallë nga 0-5; 0 = nuk ka informacion të disponueshëm

Në procesin S3 të Kosovës, disa sfida duhet të kapërcehen. Hapat e rekomanduar përfshijnë këto:

  • Kryerja e një ushtrimi të plotë të hartëzimit cilësor për të kompensuar mungesën e të dhënave për hartëzimin sasior;
  • Përafrimi i prioriteteve të politikave ndërmjet fushave të politikave dhe sektorëve.